Home > ofbiz, springframework > ลองเล่น Apache OFBiz กับ Spring Framework

ลองเล่น Apache OFBiz กับ Spring Framework

ช่วงนี้มีเวลาว่างเยอะก็เลยหาอะไรมาลองเล่นดูเผื่อจะมีประโยชน์ต่อการนำไปใช้งานในการทำงานคืนนี้ตั้งใจว่าจะลองเขียน Apache OFBiz กับ Spring Framework ว่าจะทำงานได้ราบรื่นดีจะทำให้งานง่ายลงหรือเพิ่มความยุ่งยากให้กับงานพัฒนา เอาเป็นว่าผลออกมาอย่างไรผมจะมาเล่นให้ฟัง

เครื่องมือที่จำเป็นในงานนี้ก็มีดังนี้ครับ

  • Apache OFBiz
  • Spring Framework
  • Eclipse
Advertisements
Categories: ofbiz, springframework
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: